Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei înregistrează următoarele categorii de cereri:

1. Cereri de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română în mod direct sau, unde este cazul, prin intermediul misiunilor diplomatice ale României.
2. Cereri privind comunicarea stadiului de soluţionare a dosarelor de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română.
3. Cereri privind sistarea procedurii în cazul unor dosare de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română.
4. Cereri de urgentare a procedurii de soluţionare a dosarelor de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română.
5. Cereri privind furnizarea de informaţii cu privire la procedura, actele si taxele necesare întocmirii dosarelor de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română.
6. Cereri din partea unor instituţii şi autorităţi naţionale şi internaţionale, precum si din partea unor persoane fizice privind furnizarea de date statistice în domeniul cetăţeniei.
7. Solicitări telefonice privind programul de lucru cu publicul, date necesare pentru identificarea dosarului petentului şi alte informaţii cu caracter general.

* În conformitate cu art. 12 din Legea cetăţeniei române nr. 21 din 1 martie 1991, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2009: „ Cererea de acordare sau, după caz, de redobândire a cetăţeniei române se formulează în limba română, se adresează Comisiei pentru cetăţenie şi se depune personal sau, în cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procură specială şi autentică la sediul Ministerului Justiţiei, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, şi este însoţită de acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege.

Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire sau de acordare întemeiată pe dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi art. 101, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, la misiunile diplomatice ori oficiile consulare competente ale României. Cererile vor fi înaintate de îndată Comisiei pentru cetăţenie.”

* Cetăţenii români care solicită renunţarea la cetăţenia română pot depune cererea personal sau prin mandatar cu procură specială şi autentică fie la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, fie la sediul misiunilor diplomatice ale României, competente teritorial.

* Toate actele se depun într-un dosar cu şină.

* Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.

* Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, ori să fie supralegalizate (Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Rep. Moldova şi cele din Ucraina).

* În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.

* Informaţii referitoare la actele şi taxele necesare pentru întocmirea dosarelor de acordare/redobândire/renunţare la cetăţenia română, precum si la programul de lucru al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie se pot obţine si de pe site-ul Ministerului Justiţiei www.just.ro, rubrica „Totul despre cetăţenie”, capitolul „Acte necesare”.