DESFACEREA CĂSĂTORIEI LA STAREA CIVILĂ

Divorţul poate avea loc:
1. prin acordul soţilor, la cererea ambilor soţi;
2. atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă;
3.la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

NOUTATEA introdusă de lege se referă la situaţia în care soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, născuţi din căsătorie sau adoptaţi, atunci, pe lângă instanţa judecătorească pot constata şi desface căsătoria prin acordul părţilor şi:
– ofiţerul de stare civilă sau notarul public de la – locul căsătoriei
– locul ultimei locuinţe comune a soţilor

DESFACEREA CĂSĂTORIEI PE CALE ADMINISTRATIVĂ DIN PERSPECTIVA STĂRII CIVILE

Precizări:
Cine şi unde poate solicita desfacerea căsătoriei pe cale administrativă ?
-cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat:
– de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie
sau
– de pe raza ultimei locuinţe comune
Declaraţia soţilor odată cu depunerea cererii de divorţÎn cererea de divorţ soţii declară pe proprie răspundere că:
– sunt de acord cu desfacerea căsătoriei;
– nu au copii minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi;
– niciunul dintre soţi nu este pus sub interdicţie;
– nu au mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei;
– adresa ultimei locuinţe comune;
– numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să-l poarte după desfacerea căsătoriei.

Actele necesare pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Dosarul de divorţ va cuprinde:
– certificatul de naştere, al soţului, respectiv soţiei – în original şi copie;
– certificat de căsătorie – în original şi copie;
– actul de identitate (buletinul/ cartea/ cartea provizorie de identitate);

Important

– actele de identitate trebuie să se afle în termen de valabilitate, atât la momentul depunerii cererii, cât şi la data eliberării certificatului de divorţ.
– în cazul cetăţenilor străini certificatele de stare naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate conform convenţiilor internaţionale şi tratatelor încheiate între România şi statele a căror cetăţeni sunt (după caz simple/ apostilate/ supralegalizate).

Termenele stabilite pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă

Ofiţerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorţ în ziua în care aceasta a fost primită şi ACORDĂ SOŢILOR UN TERMEN DE 30 DE ZILE calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
La expirarea termenului de 30 DE ZILE calendaristice ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, în acest sens solicitând soţilor o DECLARAŢIE PRIVIND MENŢINEREA cererii de desfacere a căsătoriei.
În situaţia în care ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ, completează o DECLARAŢIE DE RENUNŢARE privind cererea de desfacere a căsătoriei.

Dacă soţii nu se prezintă împreună pentru depunerea declaraţiei privind menţinerea cererii de divorţ, la cererea oricăruia dintre soţi – motivată şi însoţită de acte doveditoare care să ateste motivele temeinice invocate, se mai poate acorda un termen, de până la 30 de zile calendaristice.
Dacă soţii nu se prezintă împreună, după termenul de 30 de zile, în vederea completării declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ, dosarul cuprinzând actele de divorţ se clasează, prin întocmirea unui referat aprobat de primar.

Registrul unic al certificatelor de divorţ

În vederea realizării evidenţei centralizate a certificatelor de divorţ, la nivelul M.A.I. – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date se constituie Registrul unic al certificatelor de divorţ.
Înainte de eliberarea certificatului de divorţ, urmare a constatării desfacerii căsătoriei prin acordul soţilor, ofiţerul de stare civilă delegat solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorţ, a numărului certificatului de divorţ, care urmează a fi înscris pe acesta.
În cazul în care, în urma solicitării adresate, se constată că pentru acelaşi divorţ s-a alocat din Registrul unic al certificatelor de divorţ, număr de certificat la cererea unui alt ofiţer de stare civilă sau a unui notar public, registrul va respinge solicitarea de înregistrare a certificatului de divorţ.

Condiţii care invalidează cererea pentru divorţul administrativ

Dosarul de divorţ se clasează în următoarele cazuri:
– dacă, după scurgerea termenului de 30 de zile (pentru depunerea declaraţiei de menţinere a cererii de divorţ) niciunul din soţi nu se prezintă pentru a stărui în cererea de divorţ;
– dacă niciunul din soţi nu se prezintă pentru a solicita un nou termen sau pentru a renunţa la divorţ, în termenul stabilit;
– dacă ambii soţi sau numai unul dintre aceştia înţeleg/ înţelege să renunţe la divorţ (prin completarea declaraţiei de renunţare la divorţ);
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi este pus sub interdicţie;
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, intervine naşterea unui copil;
– dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorţ, unul dintre soţi a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Procedura respingerii cererii de divorţ pe cale administrative

– in situaţia în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile legale, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un proces verbal prin care propune respingerea cererii de divorţ care se supune aprobării primarului.
– in situaţia în care se constată că soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ, ofiţerul de stare civilă delegat întocmeşte un referat, prin care propune primarului o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată.
– impotriva refuzului ofiţerului de stare civilă sau a notarului public nu există cale de atac, dar soţii se pot adresa cu cererea de divorţ instanţei de judecată, pentru a dispune desfacerea căsătoriei prin acordul lor în baza unui alt temei prevăzut de lege.

Certificatul de divorţ

– când sunt întrunite toate condiţiile, ofiţerul de stare civilă constată desfacereacăsătoriei prin acordul soţilor şi eliberează CERTIFICATUL DE DIVORŢ, pe care-l înmânează soţilor în termen de maxim 15 zile calendaristice.
– certificatul de divorţ se întocmeşte în 3 exemplare originale, din care 2 se înmânează părţilor pe bază de semnătură, iar un exemplar rămâne la dosarul de divorţ.

Este interzis să se înscrie pe certificatul de divorţ menţiuni cu privire la motivele sau culpa soţilor.
La data desfacerii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă delegat anulează cartea de identitate a fostului soţ care îşi schimbă numele de familie prin divorţ, prin tăierea colţului în care se află perioada de valabilitate.
Certificatul de căsătorie reţinut la dosarul de divorţ, se transmite spre anulare primăriei emitente la data eliberării certificatului de divorţ.