REDOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE PENTRU BASARABENI ŞI BUCOVINENI

Dobândirea, redobândirea, acordarea şi renunţarea la cetăţenia română sunt reglementate prin Legea cetăţeniei române nr.21/1991 cu modificările ulterioare .
Autoritatea competentă pentru procesarea şi prelucrarea diverselor solicitări în materie de cetăţenie este Biroul Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei (conform legislaţiei actuale, la Bucureşti pot depune dosarul de redobândire a cetăţeniei doar basarabenii şi bucovinenii care fac dovada că au stat legal 48 de luni pe teritoriul României)

PROCEDURA DE REDOBÂNDIRE A CETAŢENIEI ROMÂNE PREVĂZUTĂ DE ART. 10 ALIN.1şi ART. 101 din Lg. Nr. 21/1991

Cetăţenia română se poate acorda şi persoanei care a pierdut-o din motive neimputabile această cetăţenie şi care cere redobândirea ei, dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 8 lit. b), c), d), şi e) adică: dovedeşte prin comportarea şi atitudinea sa loialitate fata de statul şi de poporul roman;a împlinit varsta de 18 ani; are asigurate mijloacele legale de existenta; este cunoscut cu o buna comportare şi nu a fost condamnat în ţara sau în străinătate pentru o
infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean roman (art.10 alin.1 din Legea nr. 21/1991).
Cetăţenia română se va acorda, la cerere, cu păstrarea cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau menţinerea acestuia în străinătate.

1. Depunerea cererii
Cererea de redobândire a cetăţeniei române se depune personal la sediul Direcţiei de Cetăţenie, din str. Petofi Şandor, nr. 47, sector 1, Bucureşti.
Persoanele care au domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot depune cererea de redobândire a cetăţeniei române, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1991, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare competente ale României.
Preşedintele Comisiei pentru Cetăţenie fixează termen pentru soluţionarea cererii şi dispune prin rezoluţie completarea dosarului, publicarea, pe cheltuiala solicitantului, a extrasului de cerere în Monitorul Oficial Partea a IIIa, solicitarea de relaţii pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor revăzute de art. 8 lit. b) şi e): solicitantul va trebui să dovedească prin comportarea şi atitudinea sa loialitate fata de statul şi de poporul roman; solicitantul este cunoscut cu o buna comportare şi nu a fost condamnat în ţara sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean roman;
2. Publicarea În Monitorul Oficial Partea a III-a a extrasului cererii de acordare a cetăţeniei române.
3. Comunicarea adreselor către instituţiile avizatoare pentru verificarea condiţiilor prevăzute de art. 8 alin.1 lit. b) şi e).
4. Soluţionarea cererii de către Comisia pentru Cetăţenie la termenul stabilit pentru dezbaterea cererii, Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor necesare redobândirii cetăţeniei române, potrivit dispoziţiilor art. 8 lit. b), c), d) şi e) din Legea nr. 21/1991.
5. Raportul Comisiei. Comisia pentru Cetăţenie va întocmi un raport care se adresează Ministrului Justiţiei şi care cuprinde propunerile motivate ale Comisiei pentru redobândirea cetăţeniei române sau respingerea cererii de redobândire a cetăţeniei române.
6. Emiterea ordinului Ministrului Justiţiei de acordare a cetăţeniei române sau respingere a cererii de redobândire a cetăţeniei Ministrul Justiţiei, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de dispoziţiile Legii nr. 21/1991, emite ordinul de acordare a cetăţeniei române.
Ordinul de acordare a cetăţeniei române se publică în Monitorul Oficial Partea I.
În cazul în care Ministrul Justiţiei constată neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 21/1991, respinge, prin ordin, cererea de acordare a cetăţeniei române.
Ordinul Ministrului Justiţiei de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
Ordinul Ministrului Justiţiei de respingere a cererii de acordare a cetăţeniei române poate fi contestat în termen de 15 zile de la comunicare la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel de la domiciliul sau reşedinţa solicitantului.
Dacă solicitantul nu are reşedinţa sau domiciliul în România, ordinul poate fi atacat în acelaşi termen la Secţia de Contencios Administrativ a Curţii de Apel Bucureşti.
Hotărârea Curţii de Apel este definitivă şi irevocabilă.
7.Depunerea jurământului
În termen de 3 luni de la data publicării ordinului Ministrului Justiţiei de redobândire a cetăţeniei române în Monitorul Oficial Partea I, persoanele care redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România.
După depunerea jurământului, Comisia pentru Cetăţenie eliberează certificatul de cetăţenie română.
Persoanele care au redobândit cetăţenia română în condiţiile prevăzute de art. 10 alin.1 şi art. 101, cu menţinerea domiciliului în străinătate, vor depune jurământul de credinţă în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al României din ţara în care domiciliază.
În acest caz, certificatul de cetăţenie română va fi eliberat de şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
În situaţia în care copiii minori dobândesc cetăţenia română odată cu părinţii sau cu unul dintre părinţi, aceştia vor fi înscrişi în certificatul de cetăţenie al părinţilor şi nu depun jurământul.
În cazul în care copilul devine major în timpul procesului de soluţionare a cererii şi până la data dobândirii de către părinţi a cetăţeniei române, Comisia pentru Cetăţenie, la sesizarea persoanei interesate, va analiza cazul, putând decide în legătură cu depunerea de către acesta a jurământului şi cu eliberarea unui certificat de cetăţenie separat pentru copilul devenit major.