Actele si taxele necesare pentru depunerea cererii de acordare a cetateniei romane (Art. 8 din Legea nr. 21/1991)

ACTE NECESARE:

1. PAŞAPORT în copie legalizată sau « conform cu originalul », cu traducere legalizată

2. PERMIS de şedere permanentă pentru cetăţeni străini în copie legalizată sau « conform cu originalul »;

3. HOTĂRÂREA prin care s-a stabilit domiciliul în România în copie legalizată eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;

4. ADEVERINŢĂ din care să rezulte domiciliul legal în România de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei – eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări;

5. DECLARAŢIE personală autentificată la notar din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

6. CERTIFICAT de NAŞTERE în copie legalizată şi traducere în limba română, legalizată;

7. CERTIFICAT de CĂSĂTORIE în copie legalizată;

8. DOVADA cetăţeniei române a soţului sau a soţiei (actul de identitate în copie legalizată), dacă este cazul;

9. CERTIFICATE de NAŞTERE ale minorilor în copii legalizate;

10. ACORDUL părinţilor privind dobândirea cetăţeniei române pentru copii dat prin declaraţie autentificată la notar;

11. Consimţământul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani pentru dobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar şi în prezenţa unui părinte;

12. CAZIER JUDICIAR din România;

13. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original, apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată la notar;

14. DOVADA locuinţei în copie legalizată prin una din următoarele variante:
A. prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie
legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
B. prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză. C. prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
D. prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.

15. DOVADA mijloacelor legale pentru o existenţă decentă în România, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor (după caz):
A. venituri din activităţi comerciale
a) actul constitutiv al societăţii comerciale în copie legalizată;
b) CUI în fotocopie.
c) bilanţ contabil de la sfârşitul anului precedent, înregistrat la Administraţia Financiară.
d) HOTĂRÂREA AGA de repartizare a dividendelor sau respectiv procesul verbal al asociatului unic;
e) DOVADA încasării dividendelor cuvenite;
f) DOVADA achitării impozitului pe dividendele încasate;
g) CERTIFICAT constatator de la Oficiul Registrul Comerţului pentru societatea
comercială.
h) CERTIFICAT de atestare fiscală eliberat de Administraţia Finanţelor Publice de la sediul societăţii comerciale privind plata impozitelor şi taxelor către stat.
B. CONTRACT individual de muncă cu viza Inspectoratului Teritorial de Muncă în copie legalizată precum şi adeverinţă din care să rezulte salariul lunar NET.
C. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
a) declaraţia de venit global privind obţinerea de venituri din cedarea folosinţei bunurilor.
b) certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice.
D. TALON de pensie sau alte dovezi;

TAXE

1. TAXA CONSULARĂ – 187,5 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;

2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei – se plăteşte la C.E.C. sau la Trezorerie în contul nr. 203301028609468;
3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei – se cumpără de la Poştă ;

IMPORTANT
• Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
• TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII.
• CEREREA SE DEPUNE PERSONAL !
• Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
• Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
• Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, ori să fie supralegalizate. • În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
• Persoanele care solicită acordarea cetăţeniei române trebuie să cunoască :
– Limba română (scris şi citit);
– Constituţia României şi Imnul naţional;
– Noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească (istoria şi geografia României, artă şi literatură română).

Actele şi taxele necesare pentru redobândirea cetãţeniei române de cãtre persoanele care au pierdut cetãţenia românã (Art. 10 alin.1 din Legea nr. 21/1991)

 

ACTE NECESARE
1. PAŞAPORT în copie legalizată sau « conform cu originalul » cu semnătura în clar a consulului (diplomatului) care primeşte cererea şi ştampila rotundă;

2. CAZIER JUDICIAR din România;

3. CAZIER JUDICIAR din străinătate în original apostilat/supralegalizat şi cu traducere în limba română, legalizată.

4. Acte de stare civilă în copii legalizate (certificate de naştere, căsătorie, de schimbare de nume) ;

5. DECLARAŢIE pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei ;

6. DECLARAŢIE pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România ;

7. DECLARAŢIE personală autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi ;

8. DOVADĂ scrisă privind data pierderii cetăţeniei române – adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română;

9. DOVADA locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândire cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România):
A. prin contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
B. prin contract de vânzare-cumpărare în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
C. prin contract de comodat în copie legalizată şi extras CF de informare al proprietarului pentru imobilul în cauză.
D. prin declaraţie autentificată la notar de luare în spaţiu şi şi extras CF de informare al
proprietarului pentru imobilul în cauză.

10. DOVADA sursei legale de existenţă în România (pentru persoanele care solicită redobândire cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România).

TAXE

1. TAXĂ CONSULARĂ – 187,5 lei- se plăteşte la C.E .C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.

2. TAXĂ ÎNREGISTRARE CERERE – 3 lei- se plăteşte la C.E .C. sau Trezorerie în contul nr. 203301028609468.

3. TIMBRU JUDICIAR de 1,5 lei se cumpără de la Poştă;

IMPORTANT!
· Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
· TOATE TAXELE SE PLĂTESC ÎNAINTE DE DEPUNEREA CERERII
· Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
· Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !
·Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicată de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, ori să fie supralegalizate. · În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila, ori supralegalizarea.
· Persoanele fără cetăţenie sunt scutite de plata taxelor consulare !
· CERERERILE SE DEPUN PERSONAL şi doar în cazuri temeinic justificate prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!
· CERERILE SE POT DEPUNE ŞI LA AMBASADELE ŞI CONSULATELE ROMÂNIEI DIN STRĂINĂTATE.

Acte necesare pentru foştii cetăţeni români care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţi de gr. I, II şi III ai acestora. (Art. 10 indice 1 din Legea nr. 21/1991)

ACTE NECESARE

1. Paşaport în copie legalizată

2. Buletinul sau cartea de identitate în copie legalizată;

3. Cazier judiciar din România;

4. Cazier judiciar din Republica Moldova sau Ucraina (cu traducere legalizată în limba română pentru Ucraina);

5. Acte de stare civilă (certificat de naştere, căsătorie, deces sau divorţ) în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;

6. Declaraţie personală, autentificată la notar sau consulat din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;

7. Declaraţie personală autentificată la notar sau consulat din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;

8. Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România;

9. Acte de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;

10. Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată la notar, dacă este cazul;

11. Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată la notar în prezenţa unui părinte.

IMPORTANT:
• Nu se percep taxe
• Toate actele se depun într-un dosar cu şină.
• CERERERILE SE DEPUN PERSONAL şi doar în cazuri temeinic justificate medical prin acte doveditoare de un reprezentant legal (mandatar sau avocat)!
• CERERILE SE PRIMESC NUMAI ÎNSOŢITE DE TOATE DOCUMENTELE
• CERERILE SE DEPUN LA AMBASADA ROMÂNIEI DIN ŢARA DE DOMICILIU SAU DE REŞEDINŢĂ!
• CERERILE POT FI DEPUSE ŞI LA MINISTERUL JUSTIŢIEI – DIRECŢIA CETĂŢENIE PRECUM ŞI LA BIROURILE
TERITORIALE DIN IAŞI, GALAŢI, SUCEAVA, TIMIŞOARA ŞI CLUJ-NAPOCA FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN PERMIS DE ŞEDERE PE TERITORIUL ROMÂNIEI.
• Datele de stare civilă din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere !
• Nu este necesară apostilarea pentru documentele din Rep. Moldova şi cele din Ucraina.